M4 Internet - bezvadu internets ar AIRMAX tehnoloģiju

 

AIRMAX  ir:

                Worldwide Interoperability for Microwave Access ir apzīmējums tehnoloģiju standartam IEEE 802.16, kas nodrošina bezvadu datu pārraidi.

                AIRMAX tehnoloģiju iespējams izmantot, lai nodrošinātu bezvadu piekļuvi platjoslas datu pārraidei kā alternatīvu kabeļu risinājumiem.

 

Datu pārraides ātrumu un pakalpojuma darbību ietekmē vairāki faktori:

 • attālums no bāzes stacijas raidītāja;
 •  lietotāju skaits, kas vienlaicīgi izmanto šo pakalpojumu vienā bāzes stacijas raidītāja sektorā;
 •  dažādi ārējās vides faktori (ēkas, koki, laika apstākļi, reljefs, lielas metāla konstrukcijas u.c.).

 

AIRMAX priekšrocības:

 • Neierobežots datu apjoms;
 • Ātrāka datu pārraide nekā citiem alternatīviem bezvadu interneta pieslēgumiem;
 • Stabils pieslēgums ar āra antenām arī vietās, kur nav konkurentu tīklu;
 • Garantētais minimālais ātrums un kvalitāte (salīdzinot ar mobilo internetu);
 • Lēta un ātra ierīkošana privātmājās( salīdzinājumā ar dārgiem un ilgiem kabeļu izbūves projektiem).
AirMax Nanostation5M klients-multiklients, pieslēgums līdz 6 km iedeālos lauka apstākļos, ātrums līdz

20 Mbits/s


AirMax AirGrid klients-multiklients, pieslēgums līdz 8 km iedeālos lauka apstākļos, ātrums līdz

20 Mbits/s


Pieslēguma iekārtas klientiem:

 •                    Āra antena
 •                    Iekštelpu iekārta
 •                   Savienojumu kabeļi

 

M4 Internet nodrošina:

 •                     Pieslēguma iekārtu uzstādīšanu;
 •                     Pieslēgšanos  datoram;
 •                     Āra antenas masta uzstādīšanu līdz 3 m augstumā;
 •                    Nepieciešamo savienojumu, kabeļu ierīkošanu.

 

AIRMAX PRO pieslēgums datoram


Pakalpojums  bezvadu internets M4 Internet ietver:


Pakalpojums

 

Bezvadu internets ar AIRMAX

Lejupielādes ātrums

līdz 10 Mbit/s

Augšupielādes ātrums

līdz 10 Mbit/s

Minimālais ātrums

1 Mbit/s lejupielādes ātrums

1 Mbit/s augšupielādes ātrums

 

 

Izvēloties šo interneta pieslēguma risinājumu, jāievēro:

 • Pastāv varbūtība, ka pakalpojuma kvalitāti var ietekmēt attālums no bāzes stacijas, reljefs, apbūve, koki, laika apstākļi u.c. faktori:
 • Ieteicams veikt mērījumus, lai noskaidrotu, vai radiosignāls atbilst pakalpojuma kvalitātes prasībām;
 • Ierīkošana var nebūt vēlama, ja pēc mērījumu veikšanas tiks noskaidrots, ka radiosignāla kvalitāte neatbilst prasībām;
 • Ierīkošanas laikā tiek izvietota āra antena uz ēkas jumta vai pie fasādes (antenas masta augstums līdz 3 m);
 • Antenas un savienojumu kabeļu ierīkošanai jābūt saskaņotai ar ēkas īpašnieku;
 • Tiek novilkti kabeļi no antenas līdz datoram (kabeļa garums nedrīkst pārsniegt 100 m);
 • Iekārtai nepieciešams pieslēgums elektrības tīklam (~ 220 V).

 

 

                 

M4 Internet  priekšrocības:

·         Klientiem nodrošinām bezvadu internetu no 5 līdz 14Mbit/sek (Latvija), līdz 10Mbit/sek (ārzemes);

·         Abonēšanas maksa tikai 9.99 Ls/mēnesī ( 14.22 EUR/mēnesī ) (ar PVN 22%);

·         Bez trafika ierobežojuma;

·         Bez pieslēgšanas maksas;

·         Līgums tiek noslēgts uz 12 mēnešiem.

Signāla uztveršanas iekārtas (antena Nano Station M5) noma – 4.00 Ls/mēnesī ( 5.69 EUR/mēnesī ) (ar PVN 22%), antena paliek SIA „MWTV” īpašumā.

Signāla uztveršanas iekārtas (antena Nano Station M5) iegāde – 53.70 Ls ( 76.41 EUR ) (ar PVN 22%).

 

Antenas iegāde no SIA „MWTV” nav obligāta!!! Ir iespēja izmantot klienta iekārtas (citu ražotāju radio antenas uz 5Ghz), ar nosacījumu, ka vispirms ir jāsazinās ar MWTV speciālistiem, lai saņemtu atzinumu par antenas tehnisko parametru atbilstību MWTV Interneta pieslēgumam, un tā darbosies korekti.


Pieteikšanās forma:

Vārds:


Uzvārds:


Adrese:
Lietošanas noteikumi
Kontakttālrunis:


E-pasts:


Modems:
IrNavIzīrēt

APSTIPRINĀTI
ar SIA „MWTV” 31.03.2008.
rīkojumu Nr.R-06.

PAKALPOJUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.Vispārīgie noteikumi

1.1.SIA „MWTV” (MWTV) elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:
1.1.1.MWTV elektronisko pakalpojumu lietošanas kārtību, 
1.1.2.Abonenta pretenziju izskatīšanas kārtību un termiņus,
1.1.3.MWTV paziņojumu, rēķinu un brīdinājumu izsniegšanas kārtību,
1.1.4.Pakalpojuma apmaksas un Pakalpojuma maksas (tarifi, abonēšanas maksa u.c.) izmaiņu kārtību.
1.2.Pakalpojumu lietošanas noteikumi ir saistoši un jāievēro visiem MWTV elektronisko sakaru pakalpojumu Abonentiem.
1.3.MWTV sniedz elektroniskos pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgto elektronisko sakaru pakalpojuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums). Līguma spēkā stāšanās dienā juridiska vai fiziska persona kļūst par MWTV elektronisko pakalpojumu Abonentu un ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu.
1.4.Juridiska vai fiziska persona, kurai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzītas īpašuma vai lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu, līdz ar šo tiesību atzīšanu neiegūst īpašuma tiesības un nekustamajā īpašumā ierīkotajām Abonenta līnijām un nekļūst par Abonentu, ja par to nav noslēgts Līgums ar MWTV.
1.5.MWTV ierīko Pakalpojumu, ja to pieļauj MWTV finansiālās vai elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras tehniskās iespējas, vietā, kas atbilst normatīvo aktu prasībām.
1.6.Lai saņemtu Pakalpojumu, kura sniegšanai Abonenta telpās ir nepieciešams uzstādīt speciālu iekārtu, Abonents nodrošina MWTV iekārtas uzstādīšanai un tās darbībai piemērotus apstākļus, kā arī nodrošina un apmaksā iekārtas darbībai nepieciešamo elektroenerģiju.

2.Abonenta pienākumi, izmantojot Pakalpojumus

2.1.Abonents apņemas savlaicīgi apmaksāt rēķinus Līguma un noteikumos noteiktajā kārtībā.
2.2.Abonentam ir pienākums regulāri pārbaudīt Līgumā norādīto Abonenta e-pastu, lai savlaicīgi iepazītos ar MWTV nosūtītajiem paziņojumiem un brīdinājumiem. MWTV neatbild par to, ka Abonents nav apskatījis uz Abonenta e-pastu nosūtītos paziņojumus un brīdinājumus.
2.3.Abonentam ir tiesības iesniegt MWTV pretenzijas par rēķinu pareizību 2 (divi) mēnešu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.
2.4.Abonentam ir aizliegts:
2.4.1.izdarīt izmaiņas pieslēgumā, pastāvīgi veikt pieslēgšanos vai atslēgšanos, veikt datora tīkla uzstādījumu maiņu, tīkla adreses pastāvīgu fiziskās adreses maiņu;
2.4.2.izmantot Internet tīklā programmas, kas paredzētas tīklu skanēšanai, citu datoru skanēšanai, nelegālai iekļūšanai citos datoros, kā arī programmas, kas ar savu darbību traucē citu datoru vai Internet tīkla normālai darbībai;
2.4.3.mēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti;
2.4.4.falsificēt savus vai citus Internet tīkla protokolos izmantotās IP – adreses, kā arī citu Internet tīkla informāciju;
2.4.5.izmantot Internet tīklu datoru vīrusu vai līdzīgu materiālu izplatīšanai;
2.4.6.nosūtīt vēstules – ķēdītes un citus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši;
2.4.7.izmantot trešo personu identifikācijas datus (vārdus, adreses, telefonus utt.), izņemot gadījumus, kad augstāk minētās personas pilnvaro Abonentu izmantot šos datus.
2.5.Abonents apņemas konfigurēt savus resursus tā, lai trešajām personām nebūtu iespējas izmantot tos, kā arī būtu iespēja operatīvi reaģēt gadījumā, ja trešo personu piekļūšana tika nofiksēta. Kā piemērs potenciāli problemātiska tīkla resursu konfigurēšanai: atklāta elektroniska pasts retranslācija (SMTP-relay); ziņu serveri, kas ļauj publicēt neautorizētu informāciju (konferences, grupas); iekārtas, kas ļauj trešajām personām noslēpt pieslēgšanās veidu un vietu (atklātie proxy serveri utt.); elektronisko sūtījumu dienesti ar nepietiekamu parakstīšanas autorizāciju vai neiespējamību atteikties no šo dienestu pakalpojumiem.

3.MWTV paziņojumu, brīdinājumu un rēķinu nosūtīšanas kārtība

3.1.MWTV paziņojumus un brīdinājumus nosūta Abonentam elektroniski uz Līgumā un tā pielikumos norādīto e-pasta adresi. Paziņojumi un brīdinājumi tiek sagatavoti elektroniski un ir spēkā esoši bez MWTV amatpersonas paraksta.
3.2.MWTV rēķinus nosūta Abonentam uz Līgumā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu pēc Abonenta izvēles. Ja Abonents ir norādījis rēķina elektronisku adresi (e-pasts), tad rēķini netiek piegādāti pa pastu.

4.Abonenta paziņojumu, pretenziju nosūtīšanas un izskatīšanas kārtība, termiņi

4.1.Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma vai bojājuma gadījumā Abonents nekavējoties piesaka bojājumu pa tālruni 67775088, faksu 67775077 vai e-pastu: info@mwtv.lv. Ja bojājums ir pieteikts pa faksu vai e-pastu, Abonentam ir jāpārliecinās, ka pieteikums ir saņemts, piezvanot pa tālrunu: 67775088.
4.2.MWTV pēc iespējas ātri novērš bojājumus un Pakalpojumu traucējumus, kas radušies MWTV tīklā:
4.2.1.iekārtu bojājumi tiek novērsti trīs darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža;
4.2.2.kabeļu bojājumi tiek novērsti divu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, izņemot, gadījumus, kad nav tehniskas iespējas veikt remontdarbus (piemēram, pazemināta temperatūra, bojājumu atrašanās vieta).
4.3.Abonentam ir tiesības nosūtīt pretenziju vai paziņojumu MWTV uz e-pasta adresi: info@mwtv.lv vai faksu 67775077. Pēc MWTV pieprasījuma Abonentam ir pienākums iesniegt MWTV rakstveida pretenziju, nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā: Rīga, Katlakalna iela 1, LV-1073.
4.4.Strīda gadījumā ar Abonentu-patērētāju tiek piemērota Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā pretenziju izskatīšanas kārtība. 
4.5.Strīda gadījumā ar Abonentu - juridisku personu vai personu, kas nav patērētājs, rakstiska atbilde uz iesniegto pretenziju tiek sniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

5.Pakalpojuma apmaksas un Pakalpojuma maksas (tarifi, abonēšanas maksa u.c.) izmaiņu kārtība

5.1.Par MWTV sniegtajiem Pakalpojumiem Abonents maksā pēc spēkā esošajiem tarifiem un līgumcenām. Tarifus un abonēšanas maksas nosaka MWTV (turpmāk – Pakalpojuma maksa).
5.2.MWTV aprēķina Pakalpojuma maksu un nosūta Abonentam rēķinu vismaz 5 (pieci) dienas pirms samaksas termiņa.
5.3.Rēķinu par Pakalpojumiem MWTV var sagatavot elektroniski bez MWTV amatpersonas paraksta. Rēķins ir apmaksājams rēķinā norādītajā termiņā.
5.4.MWTV informē Abonentu par Pakalpojuma maksas izmaiņām 20 (divdesmit) dienas iepriekš un publicē informāciju par Pakalpojuma maksas izmaiņām mājas lapā www.mwtv.lv. 

6.Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos visi MWTV iepriekš noslēgtie Līgumi paliek spēkā.
Noteikumi attiecināmi arī uz tiem Līgumiem, kas noslēgti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā. Noteikumos izdarītās izmaiņas ir spēkā esošas pēc to ievietošanas mājas lapa www.mwtv.lv un ir saistošas Abonentiem un MWTV.